Čo ponúkame

Ponúkame poradenstvo v oblasti destinačného manažmentu a marketingu od vypracovania až po úspešnú realizáciu projektu.

Naše služby:

 • spracovanie strategických dokumentov
  • stratégie a koncepcie - strategické dokumenty, vízie, ciele ap.
  • analýzy – SWOT, TOWS, prieskum trhu, spracovanie štatistík
 • poradenstvo v oblasti marketingu (branding, elektronický marketing ap.)
 • vzdelávanie v cestovnom ruchu (workshopy, prednášky, semináre, prezentácie)
 • manažment a marketing v cestovnom ruchu
  • tvorba značky, loga, sloganu
  • tvorba produktu
 • sociálne médiá v cestovnom ruchu
 • štatistiky, výskumy a analýzy
 • manažment a marketing podnikov cestovného ruchu
 • technické riešenia na prevádzku turistickej karty

Cestovný ruch je súbor činnosť súvisiacich s cestovaním a pobytom osôb mimo miesta trvalého bydliska zvyčajne vo voľnom čase. Cieľom cestovania a pobytu spotrebiteľov je cieľové miesto, v ktorom sú zastúpené prvky primárnej a sekundárnej ponuky. Pre spotrebiteľa je dôležitá ponuka cieľového miesta a to nielen služieb jednotlivých zariadení. V podmienkach globálneho trhu je nevyhnutné, aby sa cieľové miesto ponúkalo ako produkt (balík služieb) a v jeho rámci jednotlivé služby a ich poskytovatelia. Ide o súbory služieb, ktoré musia byť vzájomne zosúladené a vyjadrovať nielen druhovú štruktúru, ale aj primeranú kvalitu a úžitok pre ich spotrebiteľa.

Keďže spotrebiteľ mení svoje správanie, návyky a rozhodnutia oveľa rýchlejšie a flexibilnejšie ako sa im ponuka dokáže prispôsobiť, je dôležité čo najlepšie poznať svojich konečných spotrebiteľov. V súčasnosti je dôležité ponúkať čo možno najširší balík služieb, čiže komplexný produkt. Je nevyhnutné dbať pritom na pomer ceny a kvality. Základným predpokladom komplexného produktu je spolupráca medzi podnikateľmi a inštitúciami v cieľovom mieste navzájom.

Cieľové miesto ako cestovný cieľ nemôže ponúkať všetko a všetkým, ale iba to, čo očakáva vybraná cieľová skupina spotrebiteľov, ktorej potreby a želania chce a vie uspokojovať.

Keďže na trhu sa v súčasnosti nachádza množstvo porovnateľných produktov, je jedným z kľúčových faktorov úspechu získanie konkurenčnej výhody. Preto je dôležitou podmienkou dosiahnutia stanovených cieľov plánovanie v cieľovom mieste. Koordináciou plánovacej činnosti je možné dosiahnuť efektívnejšie využívanie existujúcich zdrojov a rýchlejšie dosiahnutie vytýčených spoločných cieľov a vybudovanie si tak stabilnej pozície na trhu.

Pokiaľ ste sa v predchádzajúcich riadkoch „našli“ resp. Vás tieto problémy zaujali je ICCR je tou správnou cestou k získaniu odpovedí na Vaše otázky.

ICCR ponúka poradenské a konzultačné služby, ktoré Vám pomôžu pri identifikovaní kľúčových aspektov potrebných k vybudovaniu úspešnej destinácie.