Referencie

Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra oslovila Inovačné centrum cestovného ruchu (Ing. Juraj Buranovského, PhD.) za účelom predstavenia problematiky zhodnotenia a implementácie regionálnej karty v našej destinácii, formou workshopu. Od prvého kontaktu až po samotnú realizáciu prebiehala spolupráca na profesionálnej úrovni. ICCR preukázalo dokonalú znalosť problematiky a pripravilo pre našich členov zaujímavý workshop, počas ktorého odznelo mnoho zaujímavých a inovačných poznatkov. Workshop splnil naše očakávania, preto spoluprácu s ICCR hodnotím ako veľmi užitočnú a odporúčam i ostatným využiť služby ICCR.

Mgr. Matúš Dobeš
Výkonný riaditeľ OOCR Malá Fatra

 

Inovačné centrum cestovného ruchu (ICCR) sme oslovili na základe predchádzajúcej úspešnej spolupráce s Ing. Jurajom Buranovským. Pre našu OOCR spracovali strategický dokument – Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Regióne Vysoké Tatry. Dokument prispôsobili našim požiadavkám, poukázali na jedinečnosť destinácie a ukázali nám smer ako sa odlíšiť od ostatných. Výsledkom boli kreatívne a inovatívne riešenia,ktoré sú špeciálne ušité na mieru pre našu destináciu. Spoluprácu s ICCR môžem odporúčať aj ostatným OOCR.

Ing. Lenka Maťašovská
Výkonná riaditeľka OOCR Región Vysoké Tatry

Inovačné centrum cestovného ruchu (ICCR) sme oslovili s ponukou spolupráce na základe pozitívnych referencií a predchádzajúcej spolupráce s Jurajom Buranovským (január – apríl 2012). Cieľom spolupráce bola kooperácia v oblasti spracovania Žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa podmienok výzvy OP KaHR-31SP-1201. ICCR splnilo naše očakávania a spolupráca prebehla na bezproblémovej úrovni. Spracovaním žiadostí osvedčili odbornú i praktickú znalosť problematiky marketingu a cestovného ruchu, ako aj súčasných trendov. Spoluprácu s ICCR odporúčam aj ostatným podnikateľom v cestovnom ruchu.

Ing. Katarína Kučeríková
Projektový manažér
 Eurodotácie a.s.

Spoločnosť Inovačné centrum cestovného ruchu sme oslovili za účelom spracovania Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v OOCR Jasná. Vzájomná spolupráca prebehla bezproblémovo. Spoločnosť splnila vopred dohodnuté podmienky, preukázala odbornosť a originálnosť v problematike destinačného manažmentu. Pozitívom je množstvo originálnych návrhov a odporúčaní, ktoré poslúžia ako návod pre rozvoj cestovného ruchu v našej OOCR do budúcnosti.

Mgr. Petra Šuhajdová
Výkonná riaditeľka OOCR Jasná

Spoločnosť Inovačné centrum cestovného ruchu (ICCR) nás oslovila s ponukou na spracovanie Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v OOCR Dudince. Na základe pozitívnych odporúčaní od ostatných OOCR sme ich ponuku využili. So spoluprácou s ICCR sme boli nadmieru spokojní a odporúčame ju aj ostatným. V koncepcii rozvoja nielen analyzovali aktuálnu situáciu našej OOCR, ale aj poukázali na možnosti rozvoja do budúcnosti, čím preukázali znalosť aktuálnych trendov v cestovnom ruchu a problematiky destinačného manažmentu.

Mgr. Michal Cmarko
Výkonný riaditeľ OOCR Dudince

OOCR Stredné Slovensko si vybrala spoločnosť Inovačné centrum cestovného ruchu (ICCR) na základe odporúčania Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. ICCR pre našu OOCR spracovala strategický dokument: Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Stredné Slovensko. Úroveň spracovania dokumentu, originálne poznatky ako aj profesionálny prístup počas spracovania dokumentu predčili naše očakávania. Výsledkom spolupráce bola kvalitne spracovaná koncepcia rozvoja cestovného ruchu v našom území, ktorá nám dala odpovede na mnoho kľúčových otázok a určite nám pomôže v smerovaní našej cieľovej destinácie do budúcnosti.

Ing. Ladislav Monček
Výkonný riaditeľ OOCR Stredné Slovensko

Ing. Juraja Buranovského, PhD. som spoznal najskôr ako študenta v druhom stupni štúdia cestovného ruchu a neskôr ako doktoranda v odbore cestovný ruch na Ekonomickej fakulte UMB. Pod mojim vedením spracoval a obhájil dizertačnú prácu na tému „Nákupné správanie spotrebiteľa v cestovnom ruchu v podmienkach globalizácie“. Oceňoval som jeho pracovitosť a iniciatívu pri spracovaní  témy dizertačnej práce i dobrú spoluprácu pri riešení výskumných projektov počas štúdia. Spracovaním témy dizertácie preukázal  metodologickú pripravenosť na vedeckú prácu a spôsobilosť uplatniť vedecké metódy skúmania pri riešení konkrétneho teoreticko-praktického problému. Táto skúsenosť mu umožnila rozvinúť publikačnú aktivitu doma a v zahraničí a je predpokladom jeho úspechu v konzultačnej a poradenskej činnosti v cestovnom ruchu.

prof. Ing. Marian Gúčik, PhD.
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania Ekonomická fakulta UMB

 

Juraj Buranovský participated in internship for our company during summer 2012.  During his internship in Amic Hotels he went through the most of hotel departments (front office, restaurant and bars, administration, marketing, reservations, housekeeping etc.). He worked in marketing department, was helping with web administration and with Facebook page administration. He participated on the organization of various events, which were held in the hotel (Miss Baleares, Mallorca Barbecue, etc).

The cooperation with Juraj Buranovský I consider as very good. He has proved to be a responsible, hard working, flexible, creative and very communicative person.

Andreu LLabres
Director commercial
Hotel Amic Horizonte Palma, Islas Baleares – España

 

S Ing. Jurajom Buranovským sme spolupracovali ešte počas jeho doktorandského štúdia. Pre OOCR Región Vysoké Tatry spracoval podklady a analýzy (SWOT), ktoré sme potrebovali k úspešnému vyplneniu žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu. Spomenuté materiály boli spracované na profesionálnej úrovni. Juraj preukázal, že dokonale ovláda problematiku cestovného ruchu a má dobré vyjadrovacie schopnosti. S jeho prácou sme boli veľmi spokojní!

Ing. Lenka Maťašovská
Výkonná riaditeľka OOCR Región Vysoké Tatry

 

Ing. Juraj Buranovský spolupracoval s našou spoločnosťou v mesiacoch január až apríl v roku 2012. Jeho úlohou bolo spracovanie opisov projektov pre našich klientov, ktorými boli podnikatelia v cestovnom ruchu. Z výsledkov jeho práce bolo evidentné, že dokonale ovláda problematiku cestovného ruchu a jeho vyjadrovacie schopnosti sú na vysokej úrovni. S prácou Juraj Buranovského sme boli veľmi spokojní.

Ing. Michaela Kobrtková
Projektový manažér
 Eurodotácie a.s.