Publikácie

Vedecký časopis Ekonomická revue cestovného ruchu

Vplyv globálnej hospodárskej krízy na zmeny v štruktúre spotreby v cestovnom ruchu.
Ekonomická revue cestovného ruchu, roč. 45, 2012, č. 1, ISSN 0139-8660. s. 58 – 62.


Renesancia výnosového manažmentu v cestovnom ruchu.
Ekonomická revue cestovného ruchu, roč. 43, 2010, č. 1, ISSN 0139-8660. s. 51 – 55.

Nákupné správanie obyvateľov krajín V4 ako návštevníkov  v cestovnom ruchu.
Ekonomická revue cestovného ruchu, roč. 43, 2010, č. 4, ISSN 0139-8660. s. 232 - 246.

Vedecký časopis Ekonomika a spoločnosť

Nákupné správanie obyvateľov Slovenska ako spotrebiteľov v cestovnom ruchu v podmienkach globalizácie.
Ekonomika a spoločnosť, roč. 12, 2011, č. 2. ISSN 1335-7069. s. 183 – 193.

Skriptá

Marketing cestovného ruchu - kapitola Elektronický marketing v cestovnom ruchu.
Knižnica cestovného ruchu 17. Banská Bystrica : Slovak Swiss Tourism, 2011. ISBN 978-80-89090-85-3. s. 143 – 159.

Zborníky z vedeckých konferencií

Zmeny v spotrebiteľskom správaní vplyvom globalizácie a ich využitie v inováciách ponuky cestovného ruchu.
Inovácie v cestovnom ruchu ako predpoklad konkurencieschopnosti Slovenska na medzinárodnom trhu cestovného ruchu. Zborník vedeckých prác Folia Turistica 2. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, 2012. ISBN 978-80-557-0351-0 s. 39 - 47.

Trendy v správaní účastníkov cestovného ruchu Českej republiky a Slovenskej republiky.
Mezinárodní vědecká konference aktuální trendy v lázeňství , hotelnictví a turismu 2012. Opava: Filizoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě, 2012. ISBN 978-80-7248-771-4.

Nákupné správanie obyvateľov Nemecka a Českej republiky ako návštevníkov v cestovnom ruchu na trhu Európskej únie v čase globálnej hospodárskej krízy.
 SCIENTIA IUVENTA – Medzinárodná doktorandská konferencia 2011. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, 2010. ISBN 978-80-557-0190-5.

Zmeny v kúpnom správaní návštevníkov v cestovnom ruchu na trhu Európskej únie v podmienkach globálnej konkurencie.
SCIENTIA IUVENTA – Medzinárodná doktorandská konferencia 2010. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, 2010. ISBN 978-80-8083-965-9.

Postoj Európanov k cestovnému ruchu.
Cestovný ruch v podmienkach globalizácie (Zborník z konferencie). Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, 2009. ISBN 978-80-80803-851-5. s. 199 - 204.