ZCR SR chce reálne opatrenia na podporu turizmu

Členovia Zväzu cestovného ruchu SR na svojom 5. valnom zhromaždení zhodnotili vývoj cestovného ruchu a podmienky pre podnikanie v tomto odvetví za uplynulý rok. Kým krajiny Európy zaznamenávali rast, Slovensko ako jediné zaznamenalo pád v počte domácich, ale aj zahraničných návštevníkov.

Cestovný ruch na Slovensku patrí z hľadiska počtu pracovných miest, ktoré vytvára priamo, ale aj v nadväzujúcich odvetviach, k najvýznamnejším odvetviam slovenskej ekonomiky. Viac ako 90 % týchto pracovných miest pritom vytvárajú tí najmenší zamestnávatelia - mikro a malé podniky. Štatistika za 3. kvartál predchádzajúceho roka ukazuje výrazný pokles v počte domácich, ale predovšetkým zahraničných návštevníkov, čo sa prejavuje hlavne vo výraznom prepade v počte prenocovaní. Tie klesli za prvých deväť mesiacov v roku 2014 o takmer 580 000 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2013. „Pre lepšie zorientovanie sa, ak vezmeme do úvahy priemerný počet lôžok v jednom ubytovacom zariadení a priemernú obsadenosť všetkých ubytovacích zariadení na Slovensku, je to ako keby 122 ubytovacích zariadení prišlo o svoju klientelu za celý rok. Inými slovami 122 takýchto ubytovacích zariadení by mohlo ukončiť svoju činnosť a prepustiť zamestnancov, čo tvorí polovicu všetkých ubytovacích zariadení v Trenčianskom alebo Trnavskom samosprávnom kraji,“ ilustruje na príklade Marek Harbuľák, prezident Zväzu cestovného ruchu SR. Vo svojom hodnotení ďalej pokračuje: „Sme jedinou krajinou v rámci Európy, ktorá z hľadiska počtu návštevníkov klesá. Tento stav je hlavne výsledkom chýbajúcej koncepcie propagácie a prezentácie Slovenska v minulosti. Žiaľ, napriek tomu, že Slovensko vydáva v posledných rokoch viac peňazí na prezentáciu prostredníctvom SACR, ale aj podpory formou dotácií pre oblastné organizácie cestovného ruchu, absentuje tu vyhodnotenie z hľadiska efektívnosti vynaložených prostriedkov“.

Okrem negatívneho vývoja z hľadiska návštevnosti Slovenska v uplynulom roku, ale aj dlhodobo výrazným zaostávaním za ostatnými krajinami Európy, čo sa výraznou mierou podpísalo pod pokles výkonov v cestovnom ruchu, podnikatelia v tomto segmente čelia i neustálemu tlaku zvyšovaním regulácie a množstvu novej legislatívy, ktoré sa prejavujú zvýšenými nákladmi. Jedným z dôvodov negatívneho vývoja cestovného ruchu na Slovensku je odvodové a daňové zaťaženie. Zvyšovanie osobných nákladov a vysoká sadzba DPH sa prejavuje zvyšovaním cien, čo výrazne znižuje konkurencieschopnosť našich zariadení.

Členovia Zväzu cestovného ruchu SR v závere minulého roka preto prezentovali zástupcom rezortného ministerstva požiadavky a potrebu zavedenia opatrení,ktoré by podporili rast výkonov a tržieb, čo by v končenom dôsledku podporilo nielen odvetvie cestovného ruchu, ale prispelo by aj k tvorbe pracovných miesta a rozvoju regiónov. Zväz cestovného ruchu SR sa oboznámil s akčným plánom rozvoja cestovného ruchu, ktorý prijalo MDVRR SR a bude podporovať realizáciu jednotlivých opatrení.

Medzi hlavné priority zväzu na rok 2015 patrí zavedenie tzv. rekreačných poukážok, ktoré by podporili domáci dopyt po službách CR. „V prvom rade chceme podporiť domáci dopyt, ktorý tvorí základ cestovného ruchu v každej vyspelej krajine,“ argumentuje Marek Harbuľák. „Zároveň chceme prehodnotiť aj podporu pre zvýšenie návštevnosti a predlženie doby pobytu zahraničných návštevníkov u nás na Slovensku.“  Podporu pre rast zahraničných návštevníkov vidia členovia zväzu aj v zjednodušení a v zmenách pravidiel vo vízovej politike. Zväz cestovného ruchu SR preto podporuje pracovný návrh EP, ktorí prispeje k zjednodušeniu a lepšej dostupnosti víz pre návštevníkov z tzv. tretích krajín.

ZCR SR sa chce v tomto roku aktívne podieľať aj na tvorbe Národného systému kvality v službách cestovného ruchu. Kvalitné služby sú základom pre úspech vo vysoko konkurenčnom prostredí. Zväz chce preto podporiť taký systém, ktorý bude rozpoznateľný medzi spotrebiteľmi, a nebude administratívne náročný pre zapojené subjekty.

Medzi hlavnými prioritami zväzu na rok 2015 je aj oblasť legislatívy. Zástupcovia zväzu budú presadzovať také opatrenia, ktoré povedú k znižovaniu regulácie a zbytočnej byrokracie. Skúsenosti z posledných rokov jednoznačne ukazujú na zavádzanie rôznych povinností nad rámec regulácie nariadení a smerníc vydaných európskym parlamentom. Takéto opatrenia brzdia rozvoj služieb a znevýhodňujú poskytovateľov služieb v porovnaní s inými európskymi krajinami. Kľúčovým faktorom je flexibilita Zákonníka práce, sezónne zamestnávanie, ktoré je typickou formou zamestnávania v službách CR.

„Za kľúčovú úlohu v roku 2015 a v nasledujúcich rokoch považujeme aktívnu,ale predovšetkým efektívnu prezentáciu Slovenska a jeho regiónov v zahraničí. Preto chceme aktívne pôsobiť aj na oblasť prezentácie, a predovšetkým považujeme za nevyhnutné, aby sa pravidelne vyhodnocovali realizované aktivity zamerané na prezentáciu“, konštatuje Stanislav Macko, viceprezident zväzu.

Pozornosť zväzu sa bude v tomto roku sústreďovať aj na možnosti subjektov cestovného ruchu na čerpanie štrukturálnych fondov v programovacom období 2015-2020. Vzhľadom na to, že v tomto programovom období cestovný ruch nie je definovaný ako prioritná os, je nevyhnutné získavať a sprostredkovať informácie o navrhovaných programoch a výzvach. Rezortné ministerstvo vyjadrilo podporu a koordináciu získavania informácií od dotknutých rezortov, preto veríme, že tento prísľub sa podarí splniť.

Zdroj: ZCR SR