Výsledky prieskumu

Spokojnosť návštevníkov s kvalitou poskytovaných služieb v lyžiarskych strediskách na Slovensku v zimnej sezóne 2012/2013

Roky 2009 až 2011 boli poznačené pôsobením globálnej hospodárskej krízy, ktorá negatívne ovplyvnila nákupné správanie spotrebiteľov a s ním aj ich účasť na cestovnom ruchu. Aj vplyvom krízy sa do popredia postupne dostáva domáci cestovný ruch, keďže spotrebitelia častokrát hľadajú lacnejší spôsob ako si oddýchnuť od svojich každodenných pracovných povinností a načerpať tak nové fyzické aj psychické sily. Výsledkom je rastúca účasť obyvateľstva na cestovnom ruchu v domovskej krajine.

V programovom vyhlásení vlády na roky 2012 – 2016 boli stanovené nosné a podporné formy cestovného ruchu. Jednou z nosných foriem je zimný cestovný ruch, ktorý priamo súvisí s kvalitou poskytovaných služieb v lyžiarskych strediskách na Slovensku. V nadväznosti na rozvoj domáceho cestovného ruchu a neustálu medializáciu zamerania sa na cieľavedomý rozvoj cestovného ruchu súvisiaceho s rastom kvality poskytovaných služieb v destináciách sme preskúmali kvalitu poskytovaných služieb v lyžiarskych strediskách na Slovensku počas zimnej sezóny 2012/2013.

Kvalitu poskytovaných služieb v lyžiarskych strediskách na Slovensku sme zisťovali pomocou dotazníka, ktorý sme distribuovali obyvateľom Slovenska (ďalej SR) prostredníctvom internetu (webová stránka, sociálne siete, elektronická pošta). Takýmto spôsobom sme zozbierali 301 dotazníkov.

Keďže bežnými užívateľmi internetu sú spravidla mladší ľudia, predpokladali sme, že väčšina respondentov bude vo veku do 40 rokov. Respondenti vo veku od 18 do 25 rokov tvorili 43,9 % a respondenti vo veku od 26 do 39 rokov tvorili 45,8 % všetkých opýtaných. Podľa trvalého bydliska v kraji bolo najviac opýtaných z Banskobystrického (23,3 %), Prešovského (22,8 %) a Žilinského (22,3 %) kraja.

Na Slovensku sa nachádza množstvo lyžiarskych stredísk rôznej veľkosti. Niektoré sú väčšie a patria k najlepším a najmodernejším lyžiarskym strediskám nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe (Jasná, Vysoké Tatry, Donovlay, Kubínska hoľa ap.). Okrem veľkých stredísk sa na Slovensku nachádza veľké množstvo menších lyžiarskych stredísk regionálneho významu. Strediská sa líšia dĺžkou tratí, používanými technológiami zasnežovania a vybudovanou infraštruktúrou (aprés-ski bary, požičovne lyží, parkovanie, dopravná dostupnosť ap.). Spomedzi dopytovaných lyžiarov viac ako pätina (20,6 %) navštívila stredisko Jasná Chopok Sever, 9,3 % Chopok Juh a 8,3 % Park Snow Donovaly.

Takmer polovica opýtaných (45,5 %) navštívila vybrané stredisko pravidelne, 38,2 % ho navštevuje iba 2 až 3 krát počas zimnej sezóny a 16,3 % navštívila stredisko po prvý krát.

Dôležitým aspektom, ktorý priamo vplýva na návštevnosť stredísk je cena skipasov. Skúmali sme pomer ceny skipasov a kvality poskytovaných služieb (poskytnutá hodnota za peniaze tzv. „Value for Money“), keďže súčasný návštevník očakáva za vyššiu cenu aj primerane kvalitné služby.

Takmer polovica respondentov (49,5 %) považuje ceny skipasov za primerané ponuke. Viac ako jedna tretina (36,5 %) opýtaných si myslí, že cena skipasov je príliš drahá. Iba 14 % považuje aktuálne ceny za výhodné.

Jedným zo súčasných trendov v dopyte po cestovnom ruchu sú rastúce cestovateľské skúsenosti. Spolu so skúsenosťami rastú aj očakávania spotrebiteľov, ktoré je čoraz náročnejšie uspokojiť, preto je nevyhnutné, aby strediská dbali na kvalitu poskytovaných služieb a usilovali sa o ich neustále inovovanie. 

Z nášho prieskumu sme zistili, že takmer polovica respondentov bola skôr spokojná  (48,8 %) a približne štvrtina bola veľmi spokojná (26,6 %) s kvalitou poskytovaných služieb v stredisku. Respondentov, ktorí boli nespokojní bolo menej, čo odzrkadľuje zlešujúcu sa kvalitu poskytovaných služieb v strediskách.

Návštevník strediska vníma kvalitu služieb nielen na základe kvality lyžiarských tratí, lanoviek a vlekov, ale vyžaduje i pestrú ponuku doplnkových služieb (aprés-ski bar, oddychové zóny, parkovanie, požičovne, animačné služby na svahu ap.). Prevádzkovatelia lyžiarskych stredísk si túto skutočnosť postupne uvedomujú, a preto sa každoročne usilijú o rozširovanie ponuky doplnkových služieb.

Podobne aj s kvalitou doplnkových služieb bola väčšina respondentov spokojných. Skôr spokojných bolo 43,2 % a veľmi spokojných bolo 21,9 % opýtaných lyžiarov. Tak ako pri hodnotení kvality poskytovaných služieb v stredisku, aj v prípade doplnkových služieb bolo nespokojných menej ako 10 % respodentov.

Pokiaľ sú služby poskytované v stredisku kvalitné a návštevníci sú s nimi spokojní, je dôležité, aby stredisko odporučili svojim známym a pomáhali v budovaní jeho dobrého mena. Aj keď sa v súčasnosti nachádzame v dobe rýchleho rozvoja informačných technológií, kde si potenciálny návštevník vie nájsť informácie a recenzie o stredisku na internete prostredníctvom webových stránok, sociálnych sietí a ostatných internetových komunít, najdôveryhodnejším zdrojom informácii sú ešte stále práve odporúčania od svojich známych. Zisťovali sme, či sú respodenti ochotní odporučiť navštívené stredisko ďalej svojim známym.

Takmer tri štvrtiny respondentov odpovedali kladne  (73,7 %). Približne 4 z 10 opýtaných (40,5 %) odpovedali, že by určite odporučili a tretina (33,2 %) by skôr odporučila stredisko svojim známym. Určite by stredisko neodporučili len 2,3 % a skôr neodporučili 5,6 % respondentov.

V závere prieskumu mali respondenti odhanúť svoje lyžiarske schoponosti. Predpokladali sme, že čím má respondent väčšie lyžiarske skúsenosti, vie lepšie odhadnúť, porovnať a zhodnotiť kvalitu poskytovaných služieb v stredisku.

Viac ako polovica respondentov sa považuje za lepšieho ako priemerného lyžiara (53,2 %) a štvrtina za výborného lyžiara (25,9 %). Priemerným lyžiarom bolo 15,3 % opýtaných. Začiatočníkov a mierne pokorčilých bolo iba malé percento (5,6 %). Výsledky poukazujú, že pre väčšinu ľudí je lyžovanie jednou z hlavných aktivít, ktoré vyhľadávajú počas zimy.

Záver

Charakterizovali sme kvalitu poskytovaných služieb v lyžiarskych strediskách na Slovensku. Zistili sme, že väčšina respondentov bola spokojná s kvalitou poskytovaných základných i doplnkových služieb v stredisku. Najvýraznejším nedostatkom sa javí vyššia cena skipasov. Pozitívom je, že väčšina opýtaných by odporučila stredisko svojim známym.

Rastúce požiadavky lyžiarov na kvalitu prinútili prevádzkovateľov stredísk modernizovať zariadenia a infrašturktúru i rozšíriť ponuku služieb. Najvýraznejšou novinkou medzi lyžiarskymi strediskami na Slovensku bolo prepojenie severnej a južnej strany Chopku, čím došlo zároveň k prepojeniu dvoch regiónov (Liptov, Horehronie). Návštevnicí stredísk oceňujú rast kvality prepravy do stredísk (skibusy), možnosti odpočinku počas lyžovačky (oddychové zóny, aprés-ski bary ap.). Viacdňový návštevníci preferujú nákup lyžovačky vo forme balíkov produktov, ktoré okrem ubytovania a skipasu zahŕňajú aj vstup do wellness prípadne okolitých akvaparkov.

Do budúcnosti môžeme očakávať rast v návštevnosti lyžiarskych stredísk, preto je nevyhnutné, aby prevádzkovatelia lyžiarskych stredísk spolu s producentmi služieb v destinácii skúmali potreby a očakávania svojich potenciálnych návštevníkov za účelom tvorby takých produktov, ktoré budú návštevníkmi žiadané a motivujú ich stráviť v destinácii čo možno najdlhší čas. Cieľavedomý rozvoj cestovného ruchu v destináciach pozitívne ovplyvní rozvoj celého regiónu a prispeje k rastu zamestnanosti.